1. Toepasselijkheid

1.1  Deze algemeneverkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle commerciële transacties diebetrekking hebben op de producten van Apotheek Loksbergen BVBA en in hetbijzonder op het gebruik van de website www.apotheekloksbergen.be  en de bestellingen door de gebruiker viawww.apotheekloksbergen.be.

1.2 Door het louter bezoeken en raadplegen vanwww.apotheekloksbergen.be of door het plaatsen van een bestelling viawww.apotheekloksbergen.be erkent de gebruiker kennis te hebben genomen van dezevoorwaarden en verklaart de gebruiker zich akkoord met de inhoud ervan. Anderevoorwaarden (deze van de gebruiker bijvoorbeeld) zullen nooit van toepassingzijn, tenzij Apotheek Loksbergen BVBA voorafgaandelijk en schriftelijk met deafwijkende voorwaarde(n) akkoord gaat.

1.3 Apotheek Loksbergen BVBA behoudt zich het recht voor omdeze voorwaarden te wijzigen, waarbij de publicatie op de website alskennisgeving van de wijziging geldt. Het verder gebruik van de website zal danbeschouwd worden als een aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.

1.4 Voorafgaandelijk aan de aanvaarding van deze voorwaardenerkent de gebruiker dat hij de mogelijkheid heeft gehad om deze voorwaarden nate lezen, ze desgevallend clausule per clausule inhoudelijk te onderhandelen enze af te drukken of op te slaan.

1.5 Bij elk bezoek aan de website www.apotheekloksbergen.beheeft de gebruiker de plicht om de algemene voorwaarden na te lezen.

 

2. Definities

In deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt verstaan onder:

2.1 www.apotheekloksbergen.be : de website van ApotheekLoksbergen BVBA op het adres Loksbergenstraat 61 3545 Halen, België metBTW-nummer 0475 244 669.

2.2 Gebruiker: elke natuurlijke of rechtspersoon,handelingsbekwaam en ouder dan 18 jaar, die www.apotheekloksbergen.be bezoekten/of gebruikt voor het plaatsen van een bestelling. De gebruiker wordt geachtgemachtigd te zijn om commerciële transacties af te sluiten metwww.apotheekloksbergen.be.

2.3 Bestelling: de aanvraag door de gebruiker om producten tebestellen en dus tot sluiting van een verkoopovereenkomst tussenwww.apotheekloksbergen.be en de gebruiker van www.apotheekloksbergen.be metbetrekking tot de producten die worden aangeboden viawww.apotheekloksbergen.be.

2.4 Productfiche: de bij elk afzonderlijk te koop aangebodenproduct gegeven informatie door Apotheek Loksbergen BVBA op de websitewww.apotheekloksbergen.be (in de vorm van teksten, foto's, onderverdeling inwelbepaalde categorie etc.) ter verduidelijking van het product.

2.5 Producten: alle goederen te koop aangeboden viawww.apotheekloksbergen.be.

2.6 Transactie: het proces van de betaling bestaande uit eengeheel van handelingen, productselectie, veiligheidsverplichtingen,autorisatieprocessen en akkoorden inherent aan de betaling van de producten diebesteld worden via creditcard of ieder ander middel van virtuele transactie viade website.

2.7 Promoties: Pakketjes die meerdere producten bevatten voor een betere prijs dan wanneer de klant de producten apart zou bestellen. 

 

3. Producten

Enkel para-farmaceutische producten, bepaalde medischehulpmiddelen, voorschriftvrije geneesmiddelen, voedingssupplementen endergelijke kunnen worden aangekocht via www.apotheekloksbergen.be.

 

4. Cliënt

4.1 Elke bezoeker is verplicht om zich te registreren alsgebruiker, indien hij wil overgaan tot het plaatsen van bestellingen.

4.2 De gegenereerde toegang tot www.apotheekloksbergen.be isstrikt persoonlijk en is voorbehouden aan handelingsbekwame meerderjarigen. Degebruiker verbindt zich ertoe om zijn inloggegevens en wachtwoord niet doorderden te laten gebruiken en elke vorm van misbruik te verhinderen.

4.3 Apotheek Loksbergen BVBA behoudt zich het recht voor ombijkomende identificatiemaatregelen op te leggen, zoals bijvoorbeeld hetgebruik van de elektronische identiteitskaart.

4.4 In geval van (vermoeden van) onrechtmatig of verbodengebruik, heeft Apotheek Loksbergen BVBA het recht om de registratie van degebruiker te schrappen, onverminderd het recht van Apotheek Loksbergen BVBA omeventuele schade op de gebruiker te verhalen.

4.5 Het is de bezoeker geenszins toegestaan om de websitewww.apotheekloksbergen.be (trachten) te kraken, aan hacking te doen of hetsysteem te overbelasten, noch om te trachten privé gegevens van anderebezoekers op een illegale manier te bekomen en/of te gebruiken. Elkeovertreding zal (gerechtelijke) gevolgen hebben.

 

5. Belangrijke waarschuwing vooraleer over te gaan tot eenbestelling

5.1 De informatie, diensten en producten die ApotheekLoksbergen BVBA online via www.apotheekloksbergen.be aanbiedt, kunnentechnisch, kwalitatief en inhoudelijk onjuistheden bevatten. De adviezen entips die de gebruiker worden aangeboden op de website www.apotheekloksbergen.bemogen niet gebruikt worden om beslissingen te nemen van persoonlijke ofmedische aard. In het bijzonder dienen de para-farmaceutische producten envoedingssupplementen met de grootste voorzichtigheid gebruikt te worden, navoorafgaandelijke diagnose of advies door een wettelijke erkende arts oftherapeut.

5.2 De informatie die Apotheek Loksbergen BVBA verschaft,wordt met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en regelmatig gecontroleerden geactualiseerd, doch is louter informatief. Ze vervangt nooit een diagnoseof advies van een arts of therapeut.

5.3 Apotheek Loksbergen BVBA houdt informatie bij over devoorgaande bestellingen van een gebruiker. Deze informatie wordt enkelgehanteerd voor logistieke redenen, zoals bijvoorbeeld het aanvullen van destock. De gebruiker mag er niet van uitgaan dat een historiek van geplaatstebestellingen aanleiding zal geven tot een automatische waarschuwing van welkeaard dan ook (bijvoorbeeld over dosis of interactie met andereprodukten/ziekten).

5.4 Als de gebruiker twijfelt over de geschiktheid van eenbepaald product, dan adviseert Apotheek Loksbergen BVBA het product niet tebestellen, de bestelling te annuleren of – als het reeds geleverd werd – hetproduct niet (verder) te gebruiken zonder eerst een arts, apotheker oftherapeut te raadplegen.

5.5 De informatie op de verpakking van de producten dieApotheek Loksbergen BVBA verkoopt via www.apotheekloksbergen.be is opgesteld inhet Frans en in het Nederlands. Indien de gebruiker de producten buiten Belgiëlaat leveren, dan is de gebruiker ervan op de hoogte en gaat hij ermee akkoorddat de verpakking en de informatie op de verpakking van de producten nietnoodzakelijk in de officiële taal van diens land zullen zijn. ApotheekLoksbergen BVBA zal haar best doen om de productinformatie op haar website tepubliceren in meerdere talen. De gebruiker kan steeds contact opnemen metApotheek Loksbergen BVBA indien hij vragen heeft.

 

6. Bestelling

6.1 Alle informatie die de gebruiker bezorgt aan ApotheekLoksbergen BVBA (invoeren van gegevens inherent aan een bestelling) is bindend. Apotheek Loksbergen BVBA kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gehoudenworden voor het foutief ingeven van enige gegevens zoals bestemmingsgegevens ofgezondheidsinformatie en de mogelijke gevolgen hiervan. Evenmin kan ApotheekLoksbergen BVBA verantwoordelijk gesteld worden voor vertragingen bij delevering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

6.2 De automatische registratiesystemen leveren van natureeen bewijs van de inhoud en datum van de bestelling door de gebruiker.

6.3 Na ontvangst van de aanvraag tot bestelling bevestigt Apotheek Loksbergen BVBA aan de gebruiker de aanvaarding van de bestelling doorhet versturen van een bevestiging op het e-mailadres dat de gebruiker heeftmeegedeeld bij het registreren van zijn bestelling. De verkoop zal niet eerderworden afgesloten dan vanaf de verzending van de bevestiging van de bestelling.

6.4  ApotheekLoksbergen BVBA behoudt zich het recht voor om zonder nadere motivering eenbestelling te weigeren of te annuleren, waaronder doch niet beperkt tot gevallenvan betalingsproblemen bij een bestelling of geschillen over de betaling van(een) eerdere bestelling(en).

6.5 De bestelling is pas definitief van zodra ApotheekLoksbergen BVBA deze aanvaard heeft én de gebruiker het volledige bedraginclusief de verzendingskosten betaald heeft aan Apotheek Loksbergen BVBA,conform de aangewezen betaalmethode.

6.6 Apotheek Loksbergen BVBA tracht zoveel mogelijk van deproducten die te koop worden aangeboden via de website op voorraad te hebben.Als een besteld product niet voorradig is, zal Apotheek Loksbergen BVBA degebruiker via e-mail informeren over de vertraging van de levering. Gaat degebruiker niet akkoord met de vertraging, dan kan hij zijn bestelling wijzigenof annuleren.

6.7 Apotheek Loksbergen BVBA is uitsluitend bedoeld voorbestellingen van individuele gebruikers. Hoe meer gegevens de gebruiker overzichzelf ter beschikking stelt bij de bestelling, hoe beter de bestelling opmaat zal zijn. De informatie op de website www.apotheekloksbergen.be vervangt echterin geen geval de adviezen van de arts, apotheker of therapeut van de gebruiker.

 

7. Prijs

7.1 De prijs vermeldt op de websitewww.apotheekloksbergen.be is altijd in euro en btw inclusief. De kostengerelateerd aan de verzending van de producten is niet inbegrepen in de prijsdie vermeld wordt op de productfiche.

7.2 De prijs die wordt vermeld in de bestelbevestiging is dedefinitieve prijs inclusief alle bijhorende kosten (de productprijs, debehandelingskosten, de kosten van verpakking en bewaring van de producten en deverzendkosten) en inclusief btw.

7.3 Apotheek Loksbergen BVBA behoudt zich het recht voor omde prijs te wijzigen op elk moment, maar de producten worden gefactureerd opbasis van de geldende tarieven op het moment van de registratie van debestelling.

 

8. Betaling

8.1 De prijs van de producten is te betalen via één van debetalingsmiddelen zoals voorgesteld op de website www.apotheekloksbergen.be op de dag van de bestelling.

8.2 De bescherming tegen frauduleus gebruik van de middelenvan betaling gebruikt voor de transactie met name als gevolg van piraterijtegen mogelijke betwistingen van betaling van postwissels is verzekerd door demaatschappij KBC-Paypage. Apotheek Loksbergen BVBA kan in geen gevalaansprakelijk gesteld worden voor problemen inzake betaling.

8.3 De bestelling gevalideerd door de gebruiker wordteffectief zodra de betrokken bankinstelling en de maatschappij KBC-Paypage hunakkoord hebben verleend over de uit te voeren transactie. In geval vanweigering door de bankinstelling of van de maatschappij KBC-Paypage, zal debestelling automatisch worden geannuleerd en zal de gebruiker verwittigd wordenvia e-mail. In dat geval wordt de gebruiker verzocht contact op te nemen metzijn bankinstelling en/of met KBC-Paypage.

8.4 De informatie over de bestelling maakt het voorwerp uitvan een geautomatiseerde verwerking van gegevens waarvoor KBC-Paypageverantwoordelijk is. Die geautomatiseerde verwerking van gegevens heeft totdoel te strijden tegen fraude met de bankkaart. KBC-Paypage en ApotheekLoksbergen BVBA zijn de gegevensontvangers met betrekking tot de bestelling.Het foutief of incompleet ingeven van gegevens door de gebruiker bij debestelling verhindert de realisatie van de transactie. In geval van frauduleusgebruik van een bankkaart, van een onregelmatige verklaring of een anomalie,kunnen de gegevens met betrekking tot de bijhorende bestelling en deniet-betaling het voorwerp uitmaken van een opname in een bestand van incidentvan betaling.

 

9. Levering

9.1 Apotheek Loksbergen BVBA streeft ernaar de leveringen, na bevestiging van de bestelling door Apotheek Loksbergen BVBA en de aanvaarding van de betaling door de betrokken instelling(en), binnen een termijn van 1 à 2 werkdagen te verrichten op het door de gebruiker opgegeven leveringsadres, voor zover de bestellingen bestemd zijn voor het grondgebied van België. Voor Nederland en Luxemburg streeft Apotheek Loksbergen BVBA een leveringstermijn van 1 à  5 werkdagen na. De opgegeven leveringstermijnen gelden enkel ten informatieve titel en zijn geenszins bindend in hoofde van Apotheek Loksbergen BVBA.

9.2 Door het plaatsen van een bestelling gaat de gebruikerakkoord met de regeling van de ontvangst van de producten en de betaling vanalle belastingen en andere (huidige en toekomstige) kosten die gepaard zoudengaan met problemen met de levering van de bestelde producten.

9.3 De leveringen gebeuren hoofdzakelijk door Bpost, DHL of DPD maar kunnen eventueel ook door een andere vervoerder gebeuren. Apotheek Loksbergen BVBA zal steeds de keuze van vervoerder bepalen. De tarieven en termijnen van levering zijn beschikbaar op de website www.apotheekloksbergen.be.

9.4 Bij de ontvangst van de bestelde producten raden wij aan dat de gebruiker of de bestemmeling de goede staat van het geleverde product nagaan en kennisnemen van de gebruiksvoorwaarden en instructies die aan hem werden verstrekt.

9.5 Als een bestelling niet in ontvangst is genomen ondanks de passage(s) van de vervoerder, wordt ofwel een bericht in de brievenbus achtergelaten met de nodige instructies voor de gebruiker hoe hij zijn bestelling alsnog kan verkrijgen, ofwel wordt de bestelling teruggezonden naar Apotheek Loksbergen BVBA en wordt de bestemmeling hiervan verwittigd via e-mail. Een bijkomende levering kan door de gebruiker gevraagd worden, in welk geval de gebruiker hiervan de kosten zal dragen (ook als de eerste verzending gratis was). Bij het schriftelijk kenbaar maken door de gebruiker van het niet ontvangen van een bestelling, zal Apotheek Loksbergen BVBA rekening houden met de gegevens over de levering verkregen van de vervoerder. Als uit deze gegevens blijkt dat de bestelling werd afgeleverd, kan er van Apotheek Loksbergen BVBA geen compensatiemaatregel of andere maatregel verwacht worden.

9.6 Wij adviseren dat de gebruiker de geleverde producten zo snel mogelijk na ontvangst dient te controleren. Als de geleverde producten niet zouden overeenstemmen met de bestelling, een gebrek zouden vertonen (een breuk bijvoorbeeld) of onvolledig zouden zijn (een ontbrekende bijsluiter bijvoorbeeld), dient de gebruiker zo snel mogelijk Apotheek Loksbergen BVBA hiervan te verwittigen alvorens tot enig gebruik over te gaan.  

9.7 De gebruiker of bestemmeling van de producten onthoudenzich van elke gedeeltelijke of gehele wederverkoop.

 

10. Herroepingsrecht

10.1 In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving over de verkoop op afstand (boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" van het WER), heeft de gebruiker het recht af te zien van zijn aankoop zonder sancties en zonder opgave van redenen. De gebruiker beschikt over een bedenktijd van veertien kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de overeenkomst, om het product terug te sturen naar Apotheek Loksbergen BVBA tegen omwisseling of restitutie. Om de restitutie of omwisseling te verkrijgen, gelieve indien mogelijk op de gebruiker zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid het geleverde product (met de leveringsbon) terugsturen, in de originele verpakking, compleet, onbeschadigd en vergezeld van alle eventuele accessoires (zoals handleidingen en documentatie) naar Apotheek Loksbergen BVBA, Loksbergenstraat 61, 3545 Halen, België.

10.2 De consument beschikt over een termijn van 14 dagen vanaf de dag na de levering om zijn wil om de overeenkomst te herroepen kenbaar te maken. Van zodra de consument heeft aangegeven de overeenkomst te willen herroepen, beschikt hij over een nieuwe termijn van 14 dagen om het goed dat het voorwerp van de herroeping uitmaakt terug te sturen. 

10.3 Apotheek Loksbergen BVBA vergoedt alle van de consument ontvangen betalingen, inclusief, desgevallend, de leveringskosten, in elk geval binnen de 14 dagen na de dag waarop ze wordt geïnformeerd van de beslissing van de consument om de overeenkomst te herroepen, of in geval van verkoop tot wanneer de onderneming alle goederen heeft teruggekregen. "

10.3 In het geval van verkoop van geneesmiddelen in het bijzonder kunnen zich twee uitzonderingen op het herroepingsrecht voordoen. De levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid. En de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

10.4 Het model voor herroeping kan je hier vinden: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf

 

11. Garantie

11.1 Apotheek Loksbergen BVBA garandeert enkel dedeugdelijke levering van de producten aan de hand van de door de gebruikerverstrekte gegevens. Apotheek Loksbergen BVBA fungeert slechts als tussenpersoonen garandeert nooit het bereiken van een bepaald resultaat. De kwaliteit en debruikbaarheid van de door Apotheek Loksbergen BVBA geleverde producten wordenweergegeven op de etiketage en bijsluiter van de fabrikant. De door ApotheekLoksbergen BVBA geleverde producten zitten steeds in de originele verpakkingvan de fabrikant. De gebruiker is verplicht de instructies engebruiksvoorwaarden van de fabrikant voorafgaandelijk aan het gebruik van deproducten na te lezen om elk risico uit te sluiten. In geval van de minsteonduidelijkheid of twijfel dient de gebruiker voorafgaandelijk aan het gebruikcontact op te nemen met Apotheek Loksbergen BVBA.

11.2 In geen enkel geval kan Apotheek Loksbergen BVBA garantstaan of verantwoordelijk gehouden worden voor het niet-respecteren van wet- enregelgeving van kracht in het land van ontvangst. De aansprakelijkheid vanApotheek Loksbergen BVBA is in alle gevallen gelimiteerd tot de waarde van hetproduct in kwestie, bepaald volgens de datum van verkoop.

11.3 Apotheek Loksbergen BVBA geeft geen garantie dat hetgebruik van de website www.apotheekloksbergen.be vrij is van virussen en/ofandere schadelijke elementen of programma's, noch voor het feit dat dekoppelingen via deze website naar andere websites, vrij is van virussen en/ofandere schadelijke elementen of programma's, en wijst desbetreffend alleverantwoordelijkheid en eventuele schade volledig af. De verwijzing (link) naarandere websites houdt geen aanbeveling of garantie (onder meer omtrent dejuistheid en volledigheid van de inhoud ervan, de beschikbaarheid ervan, hetvirusvrij zijn ervan) in met betrekking tot deze andere websites. Een koppelingnaar een andere website impliceert geen enkele samenwerking met deze of anderegelinkte websites.

11.4 wettelijke waarborg van conformiteit van de goederen is van toepassing

 

12. Aansprakelijkheid

12.1 Apotheek Loksbergen BVBA treedt uitsluitend op alstussenpersoon en is niet verantwoordelijk voor eventuele (o.a. technische)gebreken in de verpakte producten of voor foutieve vermeldingen in debijsluiter of op de etiketage van de fabrikant. Apotheek Loksbergen BVBA isniet aansprakelijk voor de (on)verdraagbaarheid en/of de (on)geschiktheid vande producten en de hieruit voortvloeiende gebeurlijke nadelige gevolgen.Apotheek Loksbergen BVBA kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor eventueleschade die te wijten is aan o.a. gebrekkige verzorging, onvoldoendegespecialiseerde opvolging, onzorgvuldige naleving van de instructies engebruiksvoorwaarden van de fabrikant, onoplettendheid of onzorgvuldigheid,slecht gebruik van de gecommercialiseerde producten.

12.2 De informatie op de website www.apotheekloksbergen.beis louter informatief. Apotheek Loksbergen BVBA is niet verantwoordelijk voorde betrouwbaarheid, juistheid of nuttigheid van de aangeboden informatie,diensten, adviezen, tips en technische ondersteuningen. Apotheek LoksbergenBVBA kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor de betrouwbaarheid van deproducten of behandelingen op de website www.apotheekloksbergen.be . ApotheekLoksbergen BVBA adviseert de gebruiker om steeds zorgvuldig de producten na tekijken vóór gebruik en de behandelingen die de gebruiker opstart te besprekenmet een arts, apotheker of therapeut.

12.3 De aansprakelijkheid van Apotheek Loksbergen BVBA kanevenmin worden weerhouden voor mogelijke veranderingen in de productenaangebracht door de fabrikanten.

12.4 De aansprakelijkheid van Apotheek Loksbergen BVBA zalin elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling en kan niet intwijfel worden gebracht voor kleine vergissingen of nalatigheden die haddenkunnen voorkomen worden of zouden kunnen voortbestaan ondanks devoorzorgsmaatregelen genomen in de presentatie van de producten, diensten engoederen.  De foto's gepresenteerd op dewebsite worden louter ten exemplatieve titel verstrekt en houden geen enkelegarantie van welke aard ook in. In geen enkel geval kan een wijziging van deverpakking of van de inhoud van een product worden ingeroepen in geval vanmogelijke afwijking in vergelijking met de foto beschikbaar op de website. Deverwijzingen bekendgemaakt op de productfiches zijn louter indicatief. Degebruiker dient aandachtig de productinformatie van de fabrikant te lezen op ofin de verpakking van het product. Hierin staat de meest actuele informatieomtrent het bestelde product (inclusief de doseringen en tegen indicaties) diede gebruiker moet respecteren.

12.5 Apotheek Loksbergen BVBA kan in geen enkel gevalverantwoordelijk gesteld worden voor wijziging van deze algemene voorwaarden,onderbreking of stopzetting van de website, dan wel een beperkte toegang tot dewebsite.

12.6. De website www.apotheekloksbergen.be bevat mogelijklinks naar andere websites. Apotheek Loksbergen BVBA kan niet aansprakelijkworden gehouden voor de actuele of toekomstige inhoud van deze websites, nochvoor de inhoud van externe websites die een link hebben naar de websitewww.apotheekloksbergen.be .

12.7 Apotheek Loksbergen BVBA kan in geen gevalaansprakelijk worden gesteld voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekseschade die het gevolg zouden zijn van het gebruik van de websitewww.apotheekloksbergen.be. Apotheek Loksbergen BVBA kan niet verantwoordelijkworden gesteld voor de echtheid en de kwaliteit van de producten, deinformatie, de diensten en de software.

 

13. Intellectuele eigendomsrechten

13.1 De teksten, foto's, tekeningen, films, beelden, data,databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's enandere bestanddelen van Apotheek Loksbergen BVBA zijn beschermd doorintellectuele rechten en behoren Apotheek Loksbergen BVBA (of derden) toe.

13.2 Het is verboden om, zonder voorafgaand schriftelijkakkoord van Apotheek Loksbergen BVBA, de aangeboden informatie op te slaan(anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, tewijzigen, openbaar te maken, te verdelen of te verzenden, te verkopen of openige andere wijze te gebruiken of enige rechten hierop te verlenen aan derden,op straffe van schadevergoeding.

 

14. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

14.1 Het verzamelen en opslaan van persoonsgegevens is bijwet verplicht bij verkoop op afstand. Om bestellingen correct te kunnenverwerken en te versturen is deze informatie essentieel. Bij het ontbreken vangegevens of bij onvolledige gegevens kan de bestelling door Apotheek LoksbergenBVBA ongeldig verklaard worden.

14.2 Ingeval persoonlijke gegevens en informatie worden gevraagd, worden deze gegevens door Apotheek Loksbergen BVBA behandeld inovereenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van depersoonlijke levenssfeer. De gebruiker beschikt over een recht op inzage,controle, verbetering en schrapping dat kan worden uitgeoefend op schriftelijkverzoek. De persoonsgegevens van de gebruiker zullen niet worden bekendgemaaktaan derden.

 

15. Nietigheid

15.1 Partijen erkennen dat deze overeenkomst evenwichtig is,rekening houdend met hun wederzijdse rechten en verplichtingen. De nietigheidof onafdwingbaarheid van één of meerdere clausules (of een deel ervan) doetgeen afbreuk aan de rest van de clausule of de overige clausules. Als eenclausule nietig of onafdwingbaar zou blijken, dan verbinden partijen zich ertoete goeder trouw te onderhandelen over een nieuwe clausule die zo nauw alsmogelijk aansluit bij de oorspronkelijke clausule, rekening houdend met debedoeling van partijen.

 

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

16.1 Voor elke betwisting, voortkomend uit het gebruik vandeze website en/of enig gegeven dat erop staat en voor alle transacties tussenpartijen evenals deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal het Belgisch recht vantoepassing zijn.

16.2 Ingeval van eventuele geschillen zullen uitsluitend de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van Apotheek Loksbergen BVBA bevoegd zijn.

 

17. FAGG

De webshop van Apotheek Loksbergen is eveneens opgenomen in de lijst van internet apotheken van het FAGG.
FAGG, Victor Hortaplein 40/40, 1060 Brussel. www.fagg.be